Ger Canada 23
 
GLOBAL HEALING EVENTS WITH GER LYONS
Irish Healer - Celtic/Nordic Old Spiritual Tradition
 
 
NEWS & LATEST INFORMATION
 
 
EVENTS for 2024
 
 
BIOGRAPHY
 
 
CONTACTS
 
 
TRAINING
 
 
WORKSHOP GUIDELINES
 
 
TESTIMONIALS
 
 
INSPIRATION
 
 
LINKS
 
 
SLOVENIAN WEBSITE
Translation in Slovene
 
 
BIOGRAFIJA
 
 
TRENING
 
 
ZA NAVDIH
 
 
NAPOTKI ZA DELAVNICO
 
 
PERSIAN WEBSITE
TRANSLATION IN FARSI
 
 
WORKSHOP GUIDELINES IN
BOSNIAN
 
 
CELLULAR TRANSFORMATION IN
TURKISH
 
 
BIOGRAPHY IN
TURKISH
 
 
WORKSHOP GUIDELINES
TURKISH
 
 
WORKSHOP GUIDELINES
Hungarian Page
 
 
WORKSHOP GUIDELINES
ROMANIAN
 
 
PAYMENT
 
 

PERSIAN WEBSITE

Hafez Tomb Shiraz

بیا و کارگاهی قدرتمند ومنحصربه فرد از Ger را تجربه کن، او شما را به یک سفری شگفت انگیز ازطریق در درون خودتان می برد ، زندگی دیگر مجدد و مشابه آن نخواهد بود. استفاده ازاین فرصت منحصربه فرد برای یادگرفتن چگونگی نگاه کردن ازاین طریق و در پس حجابهای ظواهر فریبنده ، که ما را از قدرت حقیقی ، هیجان، انرژی واقعی و هدایا جدا نگاه میدارد. این حجابهای فاسد، خراب و ذوب شده  را تماشا کن و ازآن دور باشد. این یک گذر زیبا، مقدس، بسیاردوست داشتنی، بسیار منحصربه فرد، به شدت قدرتمند است ، فرآیندی تلپاتیک & پرانرژی ازتبدیل وتغییرشکل که نه فقط موجب رهایی پیکرهای زخمی قدیمی بلکه باعث رهایی انرژی مرده و بازگشت نفسهای تازه به زندگی در سلولهای بدن شما و ذهن شما با استفاده از زبان قدیمی سلتیک باستان، طلسم وافسون گری، تکنیکهای دعا ، یادآوری به همه ما که چه کسی ما دراینجا در این جهان درکنارخود داریم، است. و گفتن خداحافظی به آن کسی که ما نیستیم، ورژن راکد و قدیمی همه ما!!! این لحظه ای نیست که به هدربرود، اکنون بیا و درست حرکت کن زندگی بسیار کوتاه است --- فورا آن را انجام بده ... به روح خود بگو بله !!

(نام Ger مشخصاً Jer بعنوان Jerry  است)

Ger  بسیارقدرتمند است، هدیه ای شفابخش از ایرلنداست. او سرمایه بزرگی از تجربیات زندگی وهیجان جستجوی هدیه ای شفابخش که او با آن متولد شده است، را به همراه دارد.عمق دانش او شواهد برآمده از مطالعات عمیق و تحقیقات سرسختانه و بیرحم از بسیاری از عملکردهای طب سنتی و التیام بخش روح و روان، درسراسرجهان است. او میگوید که چگونه یک زندگی انقلابی ازالهام و مکاشفه است و میتواند چگونه ازتاریکی عذاب آور و وحشیانه به روشنی ونور همانطور که او یادگرفته تبدیل شود او بدین شکل درمعرض آن قرارگرفته و گذر میکند از این حالت " به طلا تبدیل شدن" و"درد را به عشق" بدل میکند. او یک کیمیاگر مدرن امروزی شده بود. مسیراو یک مسیر آزاد ، درست، روشنی  وعشق است. "ما همه بهم وابسته ومتصل هستیم" . Ger درکارخود استاد بود. یک مرد ممتاز و منحصر به فرد که گفته هایشم را قدم میزد "من تنها پیام برهستم، پیام همان چیز مهم است."

دگرگونی و تغییر... این کار کاربرد یک زندگی باطنی وپویای یک نمازخوان و دین دار با حالت زبان نیایش باستان به صورت التیام بخش و شفادهنده را درهم ادغام کرده و صدا، موسیقی، ورزش، نیایش ، افسون دعا را به شکل ماهرانه ای برای تنظیم با زندگی مدرن توسعه داده و به زبانی تطبیق داده است که ما همگی میتوانیم آن را بفهمیم.  با شفاف سازی و الص سازی حافظه ی سلولی هسته، جایی که برنامه ریزی و روان پریشی درآنجا دراصل ذخیره میشود، ما میتوانیم به شکل دائمی ازآن جهت الگوبرداری، رفتارها و انرژی مرده و راکد قدیمی که دیگر نمیتواند مدت زیادی درما دوام بیاورد، استفاده کنیم .این امر برهربعد و سطح از خود ما، نفس کشیدن زندگی تازه، انرژی، هیجان ، خلاقیت در بدن اثرگذاراست. هرسلول حافظه ای را حمل  میکند که میتواند تمامی اثرگذاریها را ذخیره وحفظ نماید و هرآنچه ما تجربه میکنیم، درآن جای خواهد گرفت که این اثرات میتواند مانند مجموعه های ذهنی درقالب یک ماتریس پیچیده ، سیستم باورها، راه های تجربه جهان مانند کودکان، اززمان تولد، از جامعه ، ازتجربیات خانوادگی، شرایط فرهنگی، اجداد ونیاکان .. باشند.

 

 

همه ی این برنامه ریزی ها شاید سازگار با روحیه ما نباشد که شاید برخی تجربه شده و شاید برخی کشف و یا برخی جستجو گردد. هر شخص شروع به جستجو خواهد کرد و مکاشفه را ادامه داده واین امر یک ماهیت درست وحقیقی ازآنچیزی است که آنان لاجرم تجربه کرده اند. بسیاری از تجربیات درحال گسترش و هیجان برانگیز درکتاب مکاشفه یوحنا وجود دارند که بعنوان یک فرآیند منحصربه فرد از روشنی وتنویر ازطریق بدن و زندگی شما می باشند. در یک بخش با Ger ما یک گذر بسیار قدرتمند از انرژی التیام بخش روحانی و مقدس درسطح بالا داریم. این امر ازیک ریشه قدیمی در پس ذهن ماازمذهب، یا باورما و ازیک منبع خلاقیت، از قلب خدا،     می باشد.

Ger  به بدن ما اجازه میدهد که از انرژی از طریق او و برای گذر و کیمیاگری جهت شرکت کردن استفاده کنیم.  همانطورکه انرژی ما دربدن ما ذوب شده و شروع به آشکارشدن، آزاد سازی و حل شدن میکند که این حالت برمبنای عشق یا گسترش و رشدی آگاهانه نمی باشد. پیکره های قدیمی، تعاملات و آثار بیماری و درد، راه های قدیمی فکر کردن، راه های قدیمی بودن که ما درگذشته با آن روبه رو بوده ایم ، به سرعت بی حجاب و بی هیچ پوشش عریان شده و رها میشویم. اغلب ما میتوانیم حس کنیم که یک صدایی درعمق ما طنین می اندازد، و یا تکان دهنده خواهد بود که بعنوان زخم های قدیمی از تجربیات گذشته ی ما آمده و بر هوس های ما و گستردگی روح ما، احساسات ما و بازدهی آن بر زندگی ویبره وفعال ما، اثرگار است و به شکل قدرتمندی بر قالب و بدن ما بازمیگردد. همانطورکه ما مجدد سلامتی خود را باز می یابیم، روح زندگی در بدن ما مجدد ظهور یافته ، و بصورت یک عامل محرک و درخشان، یا تنویر و روشنی در پوست تجلی می یابد.

خستگی و مردن حافظه های قدیمی که ما در سلولها به سرعت آن را جابجا میکنیم، به صورت همیشگی میتواند یک عاملی درگذشته باشد. این گذر و انتقال میتواند برای روزها و شاید گاهی اوقات ماه ها ادامه یابد. اثرات و مزایا بصورت همیشگی باقیمانده و تا آخر عمر زندگی باقی        می ماند!!

 

بیوگرافی

در سنین بسیار جوانی، Ger از واقعیت خود و آنچه قبلاً در یک چهارچوب گسترش یافته از ادراک زمان ، وجود داشته ، آگاهی یافت. یک تجربه ساده مانند نیش زنبور در سن 8 سالگی است که آغاز شده و مرتب در واقعی ساختن اموربه شکل فراگیر ، ارتباطات، و ظهور التیام بخشی وشفا درحال تغییراست. درکودکی، Ger بسیاری از بخش کتاب مکاشفه ی یوحنا را خواند :" ما همگی درحال شنا کردن دریک استخر شنا و به صورت آگاهانه هستیم که برهمه ما اثرگذاراست. ما همگی بخشی از یکدیگر هستیم و هیچ جدایی وجود ندارد. "او شروع به تجربه ی دردهای دیگران و رنج بردن از رنجهایشان نموده و احساسی عمیق برای شفا والتیام این دردها خواهد داشت. یک نوع چوب بنبه بومی درجنوب ایرلند بعنوان teenager وجود دارد، که Ger اقدام به مطالعات هنرهای رزمی آسیایی نمود. او دراین مطالعات پیشرفت کرده و ازهنرهای رزمی شرقی، درعمل استفاده نمود و خود دکتر طب سنتی چین شد. اواز پایه طب سوزنی درایرلند به ادامه مطالعات خود در دانشکده نانجینگ طب سنتی چین و پس از آن دانشکده سوزن کاری و فن معالجه کردن اندام نادرست در دانشکده بیجینگ، در چین پرداخت وفارغ التحصیل شد.

او درچندین بیمارستان چین و همچنین مغولستان کارکرد. او مطالعاتی درمورد اندیشه های شائولین چای و تای چای کرده است. او بازگشته و ازآن چوب پنبه برای تنظیم وانجام طب کلینیکی وسوزنی که یک طب درحال شتاب است، استفاده نموده است. براساس پایه طب سوزنی، سالها بعد، او وارد بخش شفابخشی با انرژی درمانی شد و با موسسه مطالعات داخلی درخصوص مانیلا (برگرفته ازالیاف گیاهی نساجی) در فیلیپین با دکتر چاکوک سوئی، به کارخود ادامه داد. او سپس برای مدت 20 سال به مطالعه متافیزیک پرداخته و تا به امروز همچنان درحال مطالعات وتحقیقات درخصوص ستاره زیست شناسی، در دانشگاه ادینبورگ، در اسکاتلند می باشد. اوهمچنین مطالعات خود را درخصوص شفابخشی انرژی – زیست، شفابخشی انرژی کوآنتوم، نفس بخشی، مقدسات تانترا، ادامه و بعنوان استاد Reiki میباشد. در سالهای بعد او دانش وتجربه بسیار از هوپی، ناواهو، کاتاو، شمن گرایی آمریکایی های بومی وهمچنین سنت گرایان سلتیک (زبان هندی اروپایی، که اکنون برخی ازاهالی ایرلند واسکاتلند به این زبان صحبت میکنند) فرا گرفت که باعث شد ذهن او بازتر شده واودرعرصه وخط خون فالگیری قدرتمند شد. از ابتدای سال 1997 او ازطریق فرآیندهای خلوص وآموزش، برروی خود در سطح سلولی و ژنتیک هسته ای تمرین وکار کرد. این فرآیند سالها بعنوان زخمهای احساسی وفیزیکی قدیمی تداوم یافته بود. این امر کاملا حقیقت Ger را به شکل یکباره تغییرداده و اومجدد  ارتباط عمیقی سنگین و بینش به هوش فراگیر برقرارکرد. گذر درسطح بالا از انرژی درمانی و شفابخشی روحی، آغاز به خلوص خود ازطریق جریان هوشیاری بالا و روشنایی ، وابستگی و بزرگی هدیه تولد خویش، نمود. این گذر تداوم یافت وهرگز متوقف نشد.

 

او در بلفاست در منطقه شمالی ایرلند زندگی و کارکرد . کارکردن با گروه ها وافراد، نجات از زخم های نظامی و جنگهای شبه نظامیان در بوسنی، اسرائیل، صربستان، کروات، افریقای جنوبی، غنا و جنوب افریقا، استرالیا، آلمان، در انگلستان وامریکا نیز تجربه کرد. او با اومباندا ترانس مدیومز و جراحی روانی در برزیل نیز کار کرد. او ارزشهای مقدس چانت، مانتراز، اظهارات آزاد در ایرلند، لندن وکالیفرنیا را گسترش داد. او با هولینز فالگیری از تبت، نیز کارکرد و همچنین مشاور روحی وراهنمای سیاسی رهبرانی درکشورهای مختلف بود و به شکل منظم برای سخنرانی در تلویزیون وخبرگزاریهای رادیویی و مراسم های بشردوستانه در کشورهای مختلف دعوت میشد. طی سالیان سال، او یک زندگی با "ریسک بالا" را تجربه کرد و هرچیز ریسک پذیر حتی در زندگی خودش، او را به حقایق عمیقی پیش برد و روشنایی، التیام بخشی، آزادی را به ارمغان آورد. زندگی او در موقعیتهای حساس موردتهدید واقع شده بود واو میخواست که از این شرایط پنهانی، گریخته واز قدرت سواستفاده کند. او از خاموش بودن یا تقلید کردن امتناع کرد. در یک نقطه در بسیاری ازسالها قبل، در شرایطی نابرابر وتلاش برای عدم اعتبار، تخریب، سکوت او، او به شدت موردحمله واقع شد و بسیار آیب دید و زخم ودردهای بسیاری تجربه کرد . او به شدت درمانده ومتعجب ، با اسکارهای عمیق  و به شدت در شرایط روحی، فیزیکی، احساسی دردناک بود ودرمجموع بدن خود را بصورت کلی ازاین درد رهانید. نجات او ناممکن بود. چهارسال بصورت دلخراش ، گذشت واو پاداش وهدیه شفا را به شکل کامل درخود دریافت کرد.این تجربه باعث شد که او یک بینشی عمیق به شکل باورنکردنی برای نخستین بار کسب کند و دریابد که چگونه میتواند زخم ها را در بدن عمل کرد، چگونه بدن به آن میپردازد و چگونه شفا ممکن است؟

"هیچ چیز ناممکن نیست" – دراین تحقیق ونجات ومشخص نمودن شفا و متون مرتبط به بازگشت او به زندگی – او مجدد دریافت که یک نیروی مغناطیسی عمیق ازآنچه ممکن است و ازاین پتانسیل که ما منتقل میکنیم ، وجود دارد. او یادگرفت که گذراز زخم و درد یک امر قفل شده وناممکن نیست و دریک سطح هسته ای عمیق درخود او ممکن و او میتواند مشابه آن را با سایرین انجام دهد. این کابوس های شبانه – زندگی، تجربه ، در زمان خود به یک حس عافیت و شفا بدل شد و به وضوع در ابعد مختلف متجلی شد و او توانست توانایی این شفابخشی به شکل آگاهانه را کسب کند. او از اسرارهای قدیمی ازاین گذر قفل گشود و توانایی کیمیاگران را برای تبدیل تاریکی به روشنی " رسیدن به طلا شدن" – درد به عشق ........ را دریافت. " تاریک ترین شب میتواند روشن ترین تصویر باشد"  "بزرگترین عشق میتواند گاهی اوقات منجربه بزرگترین درد شود و بالعکس بزرگترین درد میتواند بزرگترین عشق را رقم زند" او اکنون سفر میکند، کار میکند و با گروه های بین المللی وافراد، به این امر و به فداکاری برای وقف زندگی خود و هدیه او به شفا والتیام بخشی، آگاهی روحی، رشد شخصی وجهانی، واقعیت خود دست یابد. گشودن دید ما به پتانسیلها وامکانات نامحدود از تجربه حقیقی زندگی ما یک شاهکاراست

دستورالعملهای کاری

این پیشنهادات برای خوب بودن شما و درک شما و اینکه شما بتوانید به بهترین مزیت و ارزش و بازدهی از شفابخشی والتیام و گذر در زمان دست یابید، میباشند.

 

 

1). آرام بودن& گوش کردن

 همانطورکه شما وارد کارگاه میشوید، لطفا ازاینکه موبایلتان خاموش است، اطمینان حاصل کنید. یک صندلی را انتخاب و آرام باشید گروه به شکل حلقه ای می نشینند، موزیک خاصی با دلیل روحی بالا برای مدت کوتاهی در شروع کار پخش خواهد شد . این یک بخش لازم از گذر وانتقال بوده که بسیارمهم است و بعنوان آنکه انرژی ازپیش درحال کار است، می باشد . لطفاً آرام باشید و آگاه باشید و گوش کنید.

2). تداوم & تعهد     

دراین فرآیند متراکم، ما هرروز به شکل عمیق تر رفته و انرژی می سازیم. این امر موکد توصیه شده است که شما بیایید در کارگاه و بیشترین مزیت از کل حلقه انرژی را کسب کنید. انواع احساسات، هیجانات، احساس ها، تجربیات فیزیکی که شاید تجلی یابد و معرفی خودشان بعنوان بخشی ازفرآیند که به شکل عمیق بوده وحائزاهمیت است که این امر را ازطریق مرحله نهایی رهایی پیگیری نمود.

3).سکوت

این یک فرآیند انرژیک و تلپاتیک است که دارای احساسی به شدت قوی و جنبه شنیداری را دربرمیگیرد. حائزاهمیت است که تنها یک شخص در یک زمان درحال ارتباط با Ger در هرلحظه است وهر فرآیند شخصی هرگز قطع نمیشود. این رالزوما باید بخاطرداشت.

4).افسون وکیمیاگری 

یک کیمیاگری آگاهانه عمیق و قدرتمند، در بدن Ger درطول این جلسه شرکت دارد. او میتواند اغلب درد را که بصورت شدید است، خمیازه کشیدن، یادگیری، تمرکز دوباره بصورت تصویری و انواع حرکات بدن دراین مجموعه که برای تفسیرانرژی لازم می باشند، تجربه کند. این امر برای شرکت در افسون و کیمیاگری و گذر از آثارقدیمی و رها شدن نرمال است. کاملا ایمن و هیچ جای نگرانی درمورد آن نیست.

5). توافق محرمانه

به منظورحفظ ایمنی وفضای قابل احترام برای همه ما، ما ازهمه شرکت کنندگان یک توافق نامه محرمانه میخواهیم. به این معنا که همه صحبتها درمورد کار، هرگز درخارج از محیط کار بدون اجازه گفته نشود. اگر این توافق نامه صورت بگیرد، درصورتی که دریابیم جایی این توافق شکسته شده است، آن شخص باید گروه را ترک و دیگر امکان بازگشت ندارد. متشکرم ازشما

6). الکل& منطقه دارو آزاد

لطفا هیچ وقت درهیچ زمانی الکل ننوشید، درحالی که این فرآیند برای شش روز تمام برگزار میشود، حداقل ازچند روز قبل خود را پاک وخالص گردانید. مصرف الگول و یا داروهای سرخوشی درطول فرآیند شما را بسیار بیمار کرده و معده شما را خراب میکند.اگر شما الکل یا دارو در سیستم خود به کارگاه برسید،ممکن است که ازشما خواسته شود گروه را ترک کنید، برای امنیت خود ،تا زمانی که کاملا پاک شوید.

همه فرآیندهای خالص ازاین کارگاه به شکل مستقیم وارد توسعه کار، شده وموجب ایجاد دسترسی به فرهنگهای غیرقابل تشخیص، تنشهای جنگ و نزاع در میان کشورها درجایی که افراد دیگر خوش بین نیستند، میگردد. هرگونه توزیع اضافی میتواند به شدت مورد پذیرش و برای بالاترین حد خوبی از بیشترین نیاز افراد، استفاده شود. از بخشندگی شما متشکریم.

"خوش آمدید! خوش آمدید! خوش آمدید! به جهانی بالقوه نامتناهی، جایی که هیچ چیز ناممکن وجود ندارد. به عقب نشسته ، آرام باشید و اجازه دهید که رودخانه هوشیاری شما را به اقیانوس بدون هیچ کوششی برساند ، منبع همانجایی که همه ما  ازآنجا شروع شده بودیم."

SUFI

Text-only version of this page  |  Edit this page  |  Manage website  |  Website design: 2-minute-website.com